Politika společnosti Pharmakon spol. s r.o. 1. Úvod
Hlavní činností společnosti Pharmakon spol. s r.o. je prodej a servis značkové lékařské techniky. Chceme být konkurence
schopnou firmou, která bude poskytovat svým zákazníkům vždy kvalitní zboží a služby. Prioritou naší společnosti byla,
je a bude spokojenost zákazníka a ostatních partnerů s naší dobrou prací. Chceme naše dodávky zákazníkům realizovat
bezpečně, včas, na správné místo a za dobré ceny.

2. Závazky vedení
Vrcholové vedení společnosti Pharmakon spol. s r.o. si je vědomo své odpovědnosti za spokojenost svých obchodních
partnerů a zaměstnanců, uchování a upevnění dobrého jména společnosti.  Vedení společnosti současně považuje ochranu ŽP,
dodržování pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za přirozenou součást podnikatelských aktivit.

Proto vydává Politiku IMS jako hlavní dlouhodobý rozvojový dokument společnosti kterým se zavazuje, že:

a) bude pravidelně hodnotit a aktualizovat politiku společnosti, aby odrážela aktuální  požadavky zákazníků na kvalitu dodávaných
výrobků a služeb, aspekty v oblasti ochrany životního prostředí a rizik v oblasti bezpečnosti práce.

b) bude vzdělávat a motivovat všechny své zaměstnance aby principy této politiky a na ní navazující cíle přijali za cíle svého snažení.
c) bude informovat všechny zaměstnance o aktuální politice společnosti i její dlouhodobé koncepci stejně jako o platných cílech
jakosti pro daný kalendářní rok.
d) bude poskytovat dostatečné časové, finanční a materiálové zdroje pro dosahování platných cílů.
e) nebude realizovat obchody s nekvalitními výrobky, které by mohly mít negativní vliv na zákazníka.
Rovněž odmítá obchody, které jsou v rozporu s dobrými mravy.
f) bude neustále zlepšovat systém řízení ve firmě a jeho efektivnost, a to využíváním politiky , výsledků auditů ( interních, externích ),
analýzy údajů, opatření k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání managementu.
g) bude dodržovat příslušné legislativní požadavky pro ochranu životního prostředí právě tak jako požadavky na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a legislativní požadavky v oblasti zdravotnických prostředků.
h) bude posuzovat svůj vliv na životní prostředí a usilovat o snižování negativních dopadů ne něj.
i) bude identifikovat rizika v oblasti bezpečnosti práce a bude se snažit o jejich zmírnění.

V Praze, dne 28.3.2006
                                                                                                    jednatel společnosti: Ing. Vladimír Zika